Nowy rządowy program „Dobry start”

Od 1 lipca 2018r. rusza nowy program rządowy Dobry Start”, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie to przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Przez szkołę rozumie się  szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Przez niepełnosprawność rozumie się: znaczny stopień niepełnosprawności, umiarkowany stopień niepełnosprawności, potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, potrzebę kształcenia specjalnego).

Wniosek o świadczenie „Dobry Start”, podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”, można składać elektronicznie już od 1 lipca przez stronę www.empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 30 listopada. Może to zrobić jeden z rodziców lub opiekun dziecka. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W/w świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („zerówka”).

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Więcej informacji na temat programu „Dobry Start” można znaleźć na stronie www.mpips.gov.pl/DobryStart bądź bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.