„Małopolski Tele-Anioł”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zachęca mieszkańców Gminy Lipnica Murowana do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie „Małopolski Tele-Anioł”. Na terenie tut. Gminy są już osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu i korzystają z bezpłatnych opasek bezpieczeństwa (na nadgarstek). Opaski te wyposażone są w przycisk alarmowy SOS i kartę SIM z możliwością połączenia do Centrum Teleopieki. Część opasek wyposażona jest w dodatkowe funkcjonalności dostosowane do szczególnych potrzeb osób (np. detektor upadku). Centrum Teleopieki działa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Dyżur w nim pełnią ratownicy medyczni. W telecentrum jest również możliwość połączenia się głosowo (bezpośrednio z opaski bezpieczeństwa) z asystentami teleopieki czy psychologami. Uczestnicy projektu mogą uzyskać pomoc w sprawach życia codziennego oraz informację np. o przysługujących świadczeniach socjalnych, możliwych formach pomocy społecznej czy dostępnych formach aktywizacji społeczno-ruchowej i kulturalnej w najbliższej okolicy. Do telecentrum można też zadzwonić, aby po prostu porozmawiać.

Część uczestników projektu ma możliwość skorzystania ze specjalnych usług opiekuńczych świadczonych w ich domu – zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej, poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach. Dostępne w ramach projektu usługi opiekuńcze oraz sąsiedzkie usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być świadczone nawet przez  okres 12 miesięcyw wymiarze średnio 20 godz. dla osoby na miesiąc. Usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu są bezpłatne dla osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie mogą składać osoby zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego oraz niesamodzielne z powodu: wieku, stanu zdrowia lub niepełnosprawności, czyli osoby potrzebujące wsparcia lub opieki w związku z niemożliwością wykonywania samodzielnie przynajmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. zakupy, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, kontrolowanie czynności fizjologicznych).

Formularze zgłoszeniowe można składać:

  1. OSOBIŚCIE w jednym z miejsc:

– Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (pierwsze wejście od strony ul. Wrocławskiej, parter)

– Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (parter)

– Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków (parter)

w biurach projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku po wcześniejszym umówieniu spotkania:

– Biuro projektu Lidera, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 61-60-611, e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl

– Biuro projektu Caritas Diecezji Kieleckiej – Zespół Placówek Caritas w Proszowicach, ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice, pok. nr 1, I piętro, tel. 883 316 158

– Biuro projektu Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. nr 5, e-mail: teleaniol.malopolska@gmail.com

  1. ZA POŚREDNICTWEM POCZTY TRADYCYJNEJ (decyduje data wpływu) na adres:

– Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja – Małopolski Tele-Anioł”

  1. ELEKTRONICZNIE

Dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany w formacie pdf za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Rekrutacja – Małopolski Tele-Anioł” (decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP).

Formularze zgłoszeniowe można również składać osobiście, w innych lokalizacjach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, jednakże Biuro Projektu rekomenduje składanie w jednym z ww. miejsc.

Kandydaci/tki zakwalifikowani/e formalnie do projektu kierowani/e do przeprowadzenia podstawowej oceny sytuacji materialno-życiowej przedkładają dokumenty potwierdzające kryteria włączenia lub kryteria włączenia i kryteria preferencyjne deklarowane w formularzu zgłoszeniowym, tj.:

a) Obligatoryjnie – wszystkie osoby niesamodzielne zakwalifikowane formalnie do projektu przedkładają Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel wypełnioną przez lekarza POZ lub pielęgniarkę środowiskową.

b) W przypadku przedłożenia oceny stopnia sprawności w skali Barthel ocenionej przez pielęgniarkę środowiskową lub przedłożenia skali Barthel na innym formularzu niż formularz stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu osoba zakwalifikowana formalnie do projektu powinna przedstawić przynajmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów poświadczający przynależność do grupy osób niesamodzielnych, o których mowa w § 3 ust.1:

– zaświadczenie od lekarza POZ o stanie zdrowia, w którym lekarz potwierdzi przynależność do grupy osób niesamodzielnych, zgodnie z definicją zawartą w § 3 ust. 1 (jeżeli dotyczy);

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);

– dowód osobisty bądź inny dokument tożsamości potwierdzający wiek (jeżeli dotyczy);

c) Dodatkowo – dotyczy osób, które deklarowały przynależność do grup osób preferowanych, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3:

– zaświadczenie o dochodach wystawione przez właściwy OPS (jeżeli dotyczy);

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);

– zaświadczenie z właściwego OPS lub inny dokument potwierdzający zagrożenie ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (jeżeli dotyczy);

– zaświadczenie właściwego OPS lub innej instytucji potwierdzające zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (jeżeli dotyczy);

– zaświadczenie właściwego OPS lub innej instytucji potwierdzające fakt korzystania przez osobę lub rodzinę z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa wraz z informacją o zakresie wsparcia świadczonego w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa (jeżeli dotyczy);

– zaświadczenie z właściwego OPS o nie otrzymywaniu pomocy w ramach systemu pomocy społeczne (jeżeli dotyczy);

– inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów preferowanych – zgodnie z oceną dokonaną przez pracowników socjalnych, o których mowa w ust.1.

Okres trwania I tury rekrutacji trwa do 31.10.2018r. II tura rekrutacji potrwa od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz formularze dostępne są na stronie internetowej: www.malopolska.pl/teleaniol. Deklaracje przystąpienia do projektu „Małopolski Tele-Anioł” można zgłaszać w tut. Ośrodku (osoba odpowiedzialna: pracownik socjalny Mariusz Dudziak, tel. 14 68 52 330) lub we własnym zakresie bezpośrednio w Biurze Projektu „Małopolski Tele-Anioł” w Krakowie lub Biurach Projektu Partnerów: Caritas Diecezji Kieleckiej w Proszowicach i Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego w Suchej Beskidzkiej (miejsca i sposób składania dokumentów zostały określone w załączniku nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł – Baza teleadresowa dostępnym na stronie https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja).