Archiwum kategorii: dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodatek węglowy i dodatek na inne źródła ciepła

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej przypomina, iż dnia 30 listopada 2022r. mija termin składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego oraz wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie ze złożonymi deklaracjami do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Osoby, które nie złożyły do tej pory wniosku mogą to zrobić w podanym wyżej terminie. Szczegóły dot.  w/w dodatków można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.

Informacja dotycząca dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, że z dniem  20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967).

Wspomniana wyżej ustawa wprowadziła m.in. zmianę do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, zgodnie z którą „dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w związku z wejściem życie w/w ustawy realizuje zadania polegające na ustalaniu prawa do dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek ten przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia; piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;
  2.  kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu ziemnego);
  3. kocioł olejowy,

wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

 3) 500,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu ziemnego);

4) 2.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek elektroniczny należy opatrzyć podpisem zaufanym bądź podpisem kwalifikowanym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami  tel. 14 68 52 350 lub 14 68 52 330.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła do pobrania TUTAJ.