Poszukiwana osoba do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje osób chętnych do świadczenia usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w ramach planowanego przystąpienia do ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zakłada się realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej bądź innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej

lub

  • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z tut. Ośrodkiem na adres mailowy: gops@lipnicamurowana.pl z podaniem swoich danych kontaktowych.

Realizacja w/w Programu uzależniona będzie od pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Wojewodę Małopolskiego.