Poszukiwany asystent osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje osoby do pracy na stanowisku asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
  3. wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty do pobrania TUTAJ.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o składanie ofert w tut. Ośrodku. Termin składania ofert upływa z dniem 24.05.2023r.