Informacja dotycząca wniosków na nowy okres zasiłkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje że od dnia 01.08.2022r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2022/2023.

Wzory wszystkich wniosków wraz z załącznikami dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania. Wnioski można składać:

 1. Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (dla osób posiadających Profil Zaufany) na adres /gopslipnica bądź portalu informacyjno-usługowego Emp@tia;
 2. W skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do Ośrodka;
 3. Osobiście w siedzibie GOPS w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 (każdy piątek jest dniem wewnętrznym, w dniu tym nie jest prowadzona osobista obsługa klientów);
 4. Za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku zaś świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy trwa od 1.11.2022r. do 31.10.2023r. W przypadku funduszu alimentacyjnego okres świadczeniowy trwa od 1.10.2022r. do 30.09.2023r.

Dodatek węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż od dnia 22 sierpnia 2022r. przyjmowane będą wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Wzór wniosku jest jednolity, ogólnodostępny i prosty w wypełnianiu. Wniosek można pobrać:

 • TUTAJ → doc, docx, pdf;
 • w siedzibie tut. Ośrodka, tj. Lipnica Dolna 25;
 • na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy
 • z innych źródeł pod warunkiem zachowania jego zgodności z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022r. poz. 1712).

Do wniosku należy załączyć klauzulę informacyjną w zakresie danych osobowych. Klauzula do pobrania TUTAJ.

Z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe Ośrodka prosimy o składanie w Ośrodku już wypełnionych wniosków. Brak możliwości wypełniania wniosków na miejscu.

Wnioski można składać:

 • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej;
 • korespondencyjnie, np. za pośrednictwem Poczty Polskiej, pod adres: Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana;
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego) pod adres: /gopslipnica/SkrytkaESP;
 • w skrzynkach podawczych umieszczonych przed wejściem do Ośrodka.

Podpisywanie dokumentów w formie elektronicznej z wykorzystaniem profilu zaufanego dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego muszą stanowić GŁÓWNE ŹRÓDŁO OGRZEWANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO), wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000,00 złotych. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Tut. Ośrodek dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Ośrodek przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail), o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego informację o przyznaniu dodatku można odebrać w siedzibie GOPS. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Wszelkich informacji na temat dodatku węglowego udzielają pracownicy tut. Ośrodka pod nr tel. 14 68 52 350 lub 14 68 52 330 bądź też osobiście w siedzibie GOPS w godzinach pracy Ośrodka. UWAGA: Każdy piątek jest dniem wewnętrznym, bez możliwości osobistego przyjmowania Klientów. W tym dniu wnioski w siedzibie Ośrodka nie będą przyjmowane. W piątki wnioski prosimy składać z wykorzystaniem innych metod, tj. korespondencyjnie, elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP bądź umieszczać w skrzynkach podawczych przed wejściem do Ośrodka.

Więcej informacji na temat dodatku węglowego można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy.

Nabór do Projektu “Małopolska Niania 2.0”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu “Małopolska Niania 2.0”.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie:
https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci,czwarty-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-malopolska-niania-20
https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci,czwarty-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20
oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Zaprasza się również do odwiedzenia grupy i strony Projektu “Małopolska Niania” na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

Poniżej  zawarte są niezbędne pliki (ulotka i plakat w j.ukraińskim i j. polskim oraz Regulamin naboru wraz z załącznikami).

https://www.gops.lipnicamurowana.pl/wp-content/uploads/2022/05/NIANIA.zip

Zapytanie ofertowe – fizjoterapeuta/ rehabilitant medyczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż poszukuje fizjoterapeuty/rehabilitanta medycznego do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapraszając jednocześnie do składania stosownych ofert. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty

loading
English English Polski Polski Русский Русский Українська Українська