Archiwum kategorii: KDR

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 9 czerwca 2021r.

Najnowsza nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny wprowadza szereg zmian w zakresie KDR. Wszystkie aktywne Karty uzyskały formę elektroniczną. Oznacza to, iż nie ma już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie od tego czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu) może wyświetlać ją w aplikacji  mobilnej mObywatel. Aplikacja dostępna jest na system Android (wersja 6.0 lub nowsza) oraz iOS (wersja 12.4 lub nowsza). Aplikację można pobrać na telefon ze sklepu Google Play bądź też App Store. Więcej informacji na temat aplikacji mObywatel na stronie: https://www.gov.pl/web/mobywatel. Aby aktywować Kartę Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel należy najpierw dodać jeden z poniższych dokumentów:

  • mObywatel (mTożsamość) – jeżeli masz ukończone 18 lat i posiadasz dowód osobisty (w celu aktywacji dokumentu konieczne jest potwierdzenie tożsamości za pośrednictwem Profilu Zaufanego, e-dowodu bądź bankowości elektronicznej: BOŚ Bank, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Inteligo, BNP Paribas, Banki Spółdzielcze i Bank BPS;
  • mLegitymacja szkolna – należy najpierw sprawdzić czy Twoja szkoła wydaje mLegitymacje.

Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021r. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy) muszą pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Karta Dużej Rodziny w dalszym ciągu przyznawana jest bezpłatnie. Opłata w wysokości 10,00 zł pobierana jest wyłącznie za domówienie tradycyjnej formy Karty (w przypadku posiadania Karty jedynie w formie elektronicznej) oraz za wydanie duplikatu Karty.

Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż na bieżąco można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy MAJĄ LUB MIELI na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole (do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki) lub szkole wyższej (do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki);
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Wypełniając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można jednocześnie wnioskować o kartę tradycyjną (plastikową), jak również kartę w formie elektronicznej (aplikacja na telefon). Po złożeniu wniosku o kartę w formie elektronicznej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres(-y) e-mail zostanie przesłany numer karty. Z kolei na numer(-y) telefonu(-ów) podany(-e) we wniosku zostanie przesłane hasło jednorazowe, które przy pierwszym logowaniu wymaga zmiany. Dane te są niezbędne do zalogowania się w aplikacji i wyświetlenia karty. Aplikacją do obsługi karty w formie elektronicznej jest mKDR (Mobilna Karta Dużej Rodziny), którą można pobrać np. ze Sklepu Google Play czy App Store, w zależności od systemu operacyjnego telefonu.

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać w tut. Ośrodku pod numerem tel. 14 68 52 330 lub 14 68 52 350.

Karta Dużej Rodziny po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom lub małżonkom rodzica, którzy mają lub w przeszłości MIELI na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. O Kartę Dużej Rodziny mogą zatem ubiegać się również rodzice, których dzieci ukończyły 25. rok życia. W tym przypadku Karta przysługuje wyłącznie rodzicom, co istotne nadal z bezterminowym okresem ważności.

Dzieciom zaś Karta Dużej Rodziny przysługuje w dalszym ciągu na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Przez dziecko spełniające warunki wynikające z tej ustawy należy rozumieć dziecko:

a) w wieku do ukończenia 18. roku życia,
b) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
c) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem koniecznym do uzyskania przez dziecko Karty jest posiadanie przez rodzica (rodziców) lub jego małżonka na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki w chwili składania wniosku. Dziecku niespełniającemu warunków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny nie przysługuje prawo do Karty Dużej Rodziny.

Tut. Ośrodek informuje ponadto, iż Karta Dużej Rodziny może być wydana w formie tradycyjnej (plastikowej) i/lub przyznana w formie elektronicznej poprzez dostęp do aplikacji mobilnej mKDR. Wystarczy zaznaczenie odpowiedniej pozycji na wniosku o przyznanie karty. Szczegółowe informacje na temat Mobilnej Karty Dużej Rodziny znajdują się TUTAJ.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w godzinach pracy Ośrodka lub elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod TYM adresem. Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagane jest posiadanie profilu zaufanego. Informacje o tym jak założyć profil zaufany dostępne są na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod TYM adresem.

Osobą zajmującą się obsługą Karty Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej jest pracownik socjalny Mariusz Dudziak (tel. 14 68 52 330).

 

Objaśnienia do „Wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny”

Instrukcja dotycząca wypełniania załącznika ZKDR-04 – „Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych”