Karta Dużej Rodziny po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom lub małżonkom rodzica, którzy mają lub w przeszłości MIELI na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. O Kartę Dużej Rodziny mogą zatem ubiegać się również rodzice, których dzieci ukończyły 25. rok życia. W tym przypadku Karta przysługuje wyłącznie rodzicom, co istotne nadal z bezterminowym okresem ważności.

Dzieciom zaś Karta Dużej Rodziny przysługuje w dalszym ciągu na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Przez dziecko spełniające warunki wynikające z tej ustawy należy rozumieć dziecko:

a) w wieku do ukończenia 18. roku życia,
b) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
c) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem koniecznym do uzyskania przez dziecko Karty jest posiadanie przez rodzica (rodziców) lub jego małżonka na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki w chwili składania wniosku. Dziecku niespełniającemu warunków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny nie przysługuje prawo do Karty Dużej Rodziny.

Tut. Ośrodek informuje ponadto, iż Karta Dużej Rodziny może być wydana w formie tradycyjnej (plastikowej) i/lub przyznana w formie elektronicznej poprzez dostęp do aplikacji mobilnej mKDR. Wystarczy zaznaczenie odpowiedniej pozycji na wniosku o przyznanie karty. Szczegółowe informacje na temat Mobilnej Karty Dużej Rodziny znajdują się TUTAJ.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w godzinach pracy Ośrodka lub elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod TYM adresem. Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagane jest posiadanie profilu zaufanego. Informacje o tym jak założyć profil zaufany dostępne są na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod TYM adresem.

Osobą zajmującą się obsługą Karty Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej jest pracownik socjalny Mariusz Dudziak (tel. 14 68 52 330).

 

Objaśnienia do „Wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny”

Instrukcja dotycząca wypełniania załącznika ZKDR-04 – „Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych”