Archiwum kategorii: Przemoc

Ankieta na temat zjawiska przemocy domowej

Zjawisko przemocy, w tym przemocy domowej jest istotnym problemem społecznym. Przemoc domowa jest trudna do zdiagnozowania i rzadko ujawniana, przynosi ogromne szkody wszystkim osobom nim dotkniętym. Wpływa dezorganizująco na funkcjonowanie całej rodziny, zaburza prawidłowy rozwój dzieci, utrudnia adaptację do normalnych sytuacji społecznych. Wyzwala w osobach dotkniętych przemocą nieprawidłowe postrzeganie świata, brak zaufania do siebie i innych oraz wytworzenie nieprawidłowych mechanizmów adaptacyjnych.

Przemoc domowa rozumiana jest jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej.

Dlatego też Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zwraca się do mieszkańców tut. Gminy, jak również dzieci i młodzieży uczęszczających do klas 4-8 szkoły podstawowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy Murowanej oraz Rajbrocie z serdeczną prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w diagnozie zjawiska przemocy domowej na obszarze Gminy Lipnica Murowana, a tym samym w wypracowaniu skuteczniejszych sposobów przeciwdziałania jej. Jednocześnie będzie podstawą do opracowania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej”. Aby skutecznie pomagać potrzebna jest współpraca całej społeczności Gminy. Wobec tego uprzejmie prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

Ankiety są w dwóch wersjach. Jedna dla osób dorosłych, druga dla dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych z klas 4-8. Serdecznie prosimy o poświęcenie chwili czasu na wypełnienie stosownej ankiety, która pomoże nam w diagnozie oraz wypracowaniu skutecznych metod przeciwdziałania przemocy.

Poniżej linki do ankiety:

 

ANKIETA NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY DOMOWEJ – WERSJA DLA DOROSŁYCH

ANKIETA NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY DOMOWEJ – WERSJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Problematyka przemocy w rodzinie we współczesnym świecie

Przemoc w rodzinie nie jest nowym problemem we współczesnym świecie, ale jego eskalacja zatacza coraz szersze kręgi przyjmując nowe formy i powodując tragiczne, długofalowe skutki. Rozumiana jest ona jako zachowanie lub zaniechanie działania, wymierzone przez jednego z członków rodziny przeciwko pozostałym, naruszające prawa i dobra członków tej rodziny, a tym samym powodujące ich cierpienia i szkody. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemocą może być nie tylko powtarzające się zachowanie, ale nawet jednorazowy incydent. Jej charakterystyczną cechą jest brak równowagi sił pomiędzy osobą doznającą przemocy, a osobą stosującą przemoc, przy czym chodzi przede wszystkim o dysproporcje w zakresie wiary w siebie i własne możliwości, pozycji społecznej, wykształcenia, zarobków itp.

Co istotne, przemoc nie występuje wyłącznie w rodzinach z problemem alkoholowym. Może ona wystąpić w każdej rodzinie, niezależnie od statusu społecznego jej członków, wykształcenia czy wykonywanego zawodu. Istnieją pewne czynniki ryzyka sprzyjające występowaniu przemocy w rodzinie, do których zalicza się m.in. nadużywanie alkoholu, trudności finansowe i mieszkaniowe, bezrobocie, dziedziczenie wzorca przemocy z rodziny pochodzenia czy osobiste przekonania wynikające z obowiązujących w danym środowisku norm kulturowych i społecznych. Czynniki te zwiększają prawdopodobieństwo krzywdzenia członków rodziny.

Z badań wynika, iż rodziny z problemem alkoholowym są dwa razy bardziej narażone na przemoc w porównaniu z rodzinami, w których tego problemu nie ma. Alkohol zmieniając aktywność neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym redukuje zahamowania, wyzwalając zachowania agresywne i przemocowe. Prowadzi on do dysfunkcji kory mózgowej, głównie płata skroniowego, którego uszkodzenie przyczynia się do wystąpienia zaburzeń kontroli zachowań agresywnych. Z danych policji wynika, iż w 2017 roku funkcjonariusze podjęli ponad 76,2 tys. interwencji wobec osób, co do których istniało podejrzenie o stosowaniu przemocy w rodzinie. Ponad 60% wpośród tych osób w czasie interwencji policji było w stanie nietrzeźwym. Warto jednakże pamiętać, iż uzależnienie i przemoc to dwa problemy, wymagające odmiennych metod interwencji i oddziaływań.

Osoby krzywdzące swoich bliskich mogą stosować różne formy przemocy, tj. fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną, a także zaniedbanie dotykające nie tylko dzieci, ale również osoby starsze. Cechą charakterystyczną przemocy jest jej cykliczność, na którą składają się trzy fazy: narastania napięcia, wybuchu oraz miesiąca miodowego. Warto jednakże nadmienić, iż to przede wszystkim od osoby doświadczającej przemocy zależy przerwanie tego „błędnego koła” przemocy. Im szybciej zostaną podjęte działania mające na celu przerwanie przemocy w rodzinie, tym mniej negatywnych konsekwencji może się ujawnić. Konsekwencje doznawania przemocy mogą być różne i nie zawsze muszą się objawić tuż po zaistnieniu przemocowego incydentu. Należą do nich m.in. obrażenia fizyczne, dolegliwości psychosomatyczne, zaburzenia emocjonalne czy zaburzenia zachowania.

W sytuacji przemocy w rodzinie interwencja, według polskiego prawa, podejmowana jest przez policjantów, pracowników socjalnych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli oświaty, a także ochrony zdrowia. Każda z tych osób zobowiązana jest do podjęcia interwencji, jeżeli podczas wykonywania obowiązków zawodowych poweźmie informację o podejrzeniu stosowania przemocy w rodzinie.

Osoba doświadczająca przemocy potrzebuje wsparcia i pomocy z zewnątrz w procesie wychodzenia z przemocy. Pomocy takiej udzielają różni specjaliści zatrudnieni w różnych instytucjach/placówkach. Osoby z terenu tut. gminy doznające przemocy w rodzinie mogą liczyć na pomoc takich instytucji, jak m.in.:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana, tel. 14 685 23 30, tel./fax 14 685 23 50;
  • Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana, tel. 14 685 23 30, tel./fax 14 685 23 50;
  • Prokuratura Rejonowa w Bochni, ul. Windakiewicza 9, 32-700 Bochnia, tel. 14 612 36 97, fax 14 612 37 67;
  • Sąd Rejonowy w Bochni, ul Kościuszki 4, 32-700 Bochnia, tel.: 14 61 52 100, fax: 14 61 24 266;
  • Komisariat Policji w Nowym Wiśniczu, ul Rynek 12, 32-720 Nowy Wiśnicz, tel. 14 612 87 97;
  • Komenda Powiatowa Policji w Bochni, ul. Krakowska 39, 32-700 Bochnia, tel. 14 615 22 22, fax 14 615 22 44;
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni, ul. Karolina 14D, 32-700 Bochnia, tel. 14 61 128 92 (czynny całodobowo).

Jeżeli doznajesz przemocy w rodzinie powiedz STOP! Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam/sama!

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przemoc jest zjawiskiem występującym w różnych kręgach społecznych. Przyjmuje ona wiele form: fizyczna, psychiczna, seksualna, mobbing, stalking i cyberstalking, cyberprzemoc. Wiele osób uwikłanych jest w przemoc zachodzącą w czterech ścianach rodzinnego domu, destabilizującą system rodzinny. Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art. 2 pkt 2 określa przemoc jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych wpkt1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. O przemocy możemy zatem mówić również w kontekście jednorazowego czynu, a nie tylko powtarzających się zachowań. Czytaj dalej Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

Przemoc jest zjawiskiem coraz częściej występującym w różnych kręgach społecznych. Niemal każdego dnia jesteśmy obserwatorami zachowań przemocowych – zachowań demonstrujących czyjąś przewagę, siłę czy władzę, wywołującą cierpienia innych ludzi. Telewizja, prasa, Internet czy nasza codzienna przestrzeń społeczna to obszary, w których przemoc praktycznie jest na porządku dziennym. Przyjmuje ona wiele form: fizyczna, psychiczna, seksualna, mobbing, stalking i cyberstalking, cyberprzemoc. Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z uwagi na fakt, iż z przemocą spotykamy się w życiu rodzinnym, w szkole czy w środowisku pracy, stanowi ona istotny obszar zainteresowań badaczy czy osób pracujących z osobami doświadczającymi przemocy.

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie: poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego; interwencji kryzysowej i wsparcia; ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej; zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie; zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania. Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stosuje się przewidziane w niniejszej ustawie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi oraz oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Lipnica Murowana realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lipnicy Murowanej działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawnych. Podstawowym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lipnica Murowana, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej. Do Zespołu należą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej oraz w Rajbrocie, Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej oraz w Rajbrocie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu, SPG ZOZ w Lipnicy Murowanej oraz w Rajbrocie, Sądu Rejonowego w Bochni, a także psycholog.

W strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej działa również Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Celem działalności Punktu jest diagnozowanie problemów Klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz planowanie pomocy i udzielanie wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą. Usługi Punktu przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Lipnica Murowana i są świadczone bezpłatnie. Dyżury w Punkcie pełnią pracownicy socjalni oraz Kierownik Ośrodka w każdy wtorek i czwartek w godz. 15:30-17:00. Dodatkowo w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 15:00-17:00 dyżury pełni psycholog.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę Niebieskie Karty i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Niebieską Kartę mogą założyć przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, dom pomocy społecznej, ośrodek interwencji kryzysowej, regionalny ośrodek polityki społecznej, placówka specjalistycznego poradnictwa, ośrodek wsparcia); gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty (żłobek, przedszkole, szkoła, placówka oświatowo-wychowawcza, placówka opiekuńcza), a także ochrony zdrowia (ośrodek zdrowia, przychodnia, poradnia, szpital). Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań jest osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik medyczny.

Pamiętajmy, że nic nie usprawiedliwia przemocy. Osoby doświadczające przemocy w rodzinie mają prawo zwrócić się o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej czy też organów ścigania. Obowiązkiem zaś świadków użycia przemocy w rodzinie jest zawiadomienie Policji, prokuratora lub innego podmiotu działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tut. Ośrodka. Nie reagując – przyzwalamy na takie zachowania.