Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

Przemoc jest zjawiskiem coraz częściej występującym w różnych kręgach społecznych. Niemal każdego dnia jesteśmy obserwatorami zachowań przemocowych – zachowań demonstrujących czyjąś przewagę, siłę czy władzę, wywołującą cierpienia innych ludzi. Telewizja, prasa, Internet czy nasza codzienna przestrzeń społeczna to obszary, w których przemoc praktycznie jest na porządku dziennym. Przyjmuje ona wiele form: fizyczna, psychiczna, seksualna, mobbing, stalking i cyberstalking, cyberprzemoc. Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z uwagi na fakt, iż z przemocą spotykamy się w życiu rodzinnym, w szkole czy w środowisku pracy, stanowi ona istotny obszar zainteresowań badaczy czy osób pracujących z osobami doświadczającymi przemocy.

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie: poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego; interwencji kryzysowej i wsparcia; ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej; zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie; zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania. Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stosuje się przewidziane w niniejszej ustawie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi oraz oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Lipnica Murowana realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lipnicy Murowanej działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawnych. Podstawowym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lipnica Murowana, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej. Do Zespołu należą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej oraz w Rajbrocie, Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej oraz w Rajbrocie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu, SPG ZOZ w Lipnicy Murowanej oraz w Rajbrocie, Sądu Rejonowego w Bochni, a także psycholog.

W strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej działa również Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Celem działalności Punktu jest diagnozowanie problemów Klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz planowanie pomocy i udzielanie wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą. Usługi Punktu przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Lipnica Murowana i są świadczone bezpłatnie. Dyżury w Punkcie pełnią pracownicy socjalni oraz Kierownik Ośrodka w każdy wtorek i czwartek w godz. 15:30-17:00. Dodatkowo w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 15:00-17:00 dyżury pełni psycholog.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę Niebieskie Karty i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Niebieską Kartę mogą założyć przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, dom pomocy społecznej, ośrodek interwencji kryzysowej, regionalny ośrodek polityki społecznej, placówka specjalistycznego poradnictwa, ośrodek wsparcia); gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty (żłobek, przedszkole, szkoła, placówka oświatowo-wychowawcza, placówka opiekuńcza), a także ochrony zdrowia (ośrodek zdrowia, przychodnia, poradnia, szpital). Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań jest osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik medyczny.

Pamiętajmy, że nic nie usprawiedliwia przemocy. Osoby doświadczające przemocy w rodzinie mają prawo zwrócić się o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej czy też organów ścigania. Obowiązkiem zaś świadków użycia przemocy w rodzinie jest zawiadomienie Policji, prokuratora lub innego podmiotu działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tut. Ośrodka. Nie reagując – przyzwalamy na takie zachowania.