Informacja o wznowieniu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej stosownie do instrukcji Wojewody Małopolskiego z dnia 22 maja br. w związku ze stopniowym przywracaniem funkcjonowania dziennych ośrodków wsparcia, a także biorąc pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 czerwca br. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zostaje wznowione. Usługi będą realizowane w pełnym zakresie (jak do tej pory) w rodzinach wymagających tego rodzaju wsparcia, które wyrażą zgodę na świadczenie usług, pomimo stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
Świadczenie usług musi odbywać się z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezwzględnym przestrzeganiu procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa.
Informuje się jednocześnie, iż rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie własnego dziecka, będącego świadczeniobiorcą usług. Środki ochrony osobistej (maseczki, środki dezynfekcyjne itp.) w ramach w/w usług dla dziecka zapewniają rodzice we własnym zakresie.