Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej ogłasza nabór osób zainteresowanych do objęcia pomocą w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, celem czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienia czasu na odpoczynek i regenerację.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze się pod uwagę STAN ZDROWIA I SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ UCZESTNIKÓW PROGRAMU. W pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU TUTAJ.

Do Karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

KARTA POMIARU NIEZALEŻNOŚCI FUNKCJONALNEJ DO POBRANIA TUTAJ.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym. Pozwoli ocenić samodzielność osoby niepełnosprawnej.

W przypadku dużej liczby chętnych w pierwszej kolejności premiowane będą osoby, które nie korzystają ze specjalistycznych usług opiekuńczych, celem rozszerzenia pomocy dla większej liczby osób.

Program w tut. Gminie realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 lub
  • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej jest uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Kwalifikacji do przyznania usług opieki wytchnieniowej dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 

Kolejne zgłoszenia potrzeb usług opieki wytchnieniowej mogą być przyjęte osobiście, telefonicznie, drogą pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej.

Program będzie realizowany od marca do grudnia 2022r.

Warunkiem realizacji programu jest otrzymanie dofinansowania z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pozyskanie osób do świadczenia usług spełniających określone wymagania oraz podpisanie stosownych umów.

Ostatecznej kwalifikacji beneficjentów do Programu dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika GOPS w Lipnicy Murowanej.

UWAGA: Jedna rodzina może korzystać z jednego Programu, tj. Opieka wytchnieniowa LUB Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Termin przyjmowania kart zgłoszeń do programu upływa dnia do 10 lutego 2022r.
Wypełnione karty należy składać w tut. Ośrodku.

Wszelkich informacji na temat Programu udziela pracownik socjalny tut. Ośrodka Mariusz Dudziak pod nr tel. 14 68 52 330 lub 14 68 52 350.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin Programu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa—edycja-2022.