Nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej ogłasza nabór osób zainteresowanych do objęcia pomocą w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  1. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, celem czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienia czasu na odpoczynek i regenerację.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze się pod uwagę STAN ZDROWIA I SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ BENEFICJENTÓW PROGRAMU. W pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU TUTAJ.

Do Karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka.

W celu rzetelnej kwalifikacji beneficjentów Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

KARTA POMIARU NIEZALEŻNOŚCI FUNKCJONALNEJ DO POBRANIA TUTAJ.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym. Pozwoli ocenić samodzielność osoby niepełnosprawnej.

W przypadku dużej liczby chętnych w pierwszej kolejności premiowane będą osoby, które nie korzystają ze specjalistycznych usług opiekuńczych, celem rozszerzenia pomocy dla większej liczby osób.

Program w tut. Gminie realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 lub
  • osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, , w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

Beneficjent Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej jest uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności beneficjenta Programu.

Kwalifikacji do przyznania usług opieki wytchnieniowej dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program będzie realizowany od marca do grudnia 2023r.

Warunkiem realizacji programu jest otrzymanie dofinansowania od Wojewody Małopolskiego, pozyskanie osób spełniających określone wymagania do świadczenia usług oraz podpisanie stosownych umów.

Ostatecznej kwalifikacji beneficjentów do Programu dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika GOPS w Lipnicy Murowanej.

Termin przyjmowania kart zgłoszeń do programu upływa dnia do 15 lutego 2023r.

Wypełnione karty zgłoszeń należy składać w tut. Ośrodku.

Wszelkich informacji na temat Programu udziela pracownik socjalny tut. Ośrodka Mariusz Dudziak pod nr tel. 14 68 52 330 lub 14 68 52 350.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin Programu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023.