Nowy okres świadczeniowy w rządowym programie „Rodzina 500+”

Świadczenie wychowawcze („500+”) przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia sytuacja finansowa rodziny. Aby otrzymać wsparcie trzeba złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej. W przypadku prawidłowo i terminowo złożonych wniosków świadczenie wychowawcze zostanie co do zasady przyznane na cały 12-miesięczny okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Przypominamy, że tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Od 1 lutego można to zrobić w prosty sposób przez Internet za pośrednictwem:

Od 1 kwietnia wniosek możesz złożyć także osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy tj. od 1 czerwca 2021r. należy złożyć wniosek w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie, to świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożony został wniosek.

Nowy okres świadczeniowy w rządowym programie „Rodzina 500+”:

  • Bez kryterium dochodowego

Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, bez względu na dochód rodziny.

  • Uproszczona procedura

Nie jest wydawana decyzja administracyjna, a jedynie informacja przekazywana na adres e-mail. Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego. Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego,

uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą następowały w formie decyzji administracyjnej.

  • Konieczne złożenie wniosku

Nowy okres świadczeniowy „Rodzina 500+” trwa od 1 czerwca 2021r. aż do 31 maja 2022r. Od 2021 roku rodzice co roku muszą składać wniosek.

  • Dłuższy czas na złożenie wniosku

Rodzice mają aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

  • Świadczenie dla drugiego rodzica

W przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie wychowawcze było przyznane, drugi rodzic może mieć prawo do tego świadczenia. Trzeba złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

  • 500+ w pieczy zastępczej

Wsparcie w wysokości 500,00 zł otrzymują także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne. W określonych przypadkach świadczenie wychowawcze przysługuje także dyrektorom domów pomocy społecznej.