Archiwum kategorii: 500+

Informator dla uchodźców z Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

siedziba:

Lipnica Dolna 25
32-724 Lipnica Murowana
tel.: 14 68 52 330
tel./fax: 14 68 52 350
e-mail: gops@lipnicamurowana.pl
adres skrytki ePUAP: /gopslipnica/SkrytkaESP

Strona internetowa: www.gops.lipnicamurowana.pl (uwaga: istnieje możliwość zmiany języka witryny na ukraiński, rosyjski lub angielski w prawnym górnym rogu strony)

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek
7:30 – 15:30

Pomoc w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej:

 1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wniosek do pobrania TUTAJ.

2. Świadczenia pieniężne i niepieniężne na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, m.in.:

 • posiłek dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłużej niż 2 m-ce (na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej),
 • posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność w przypadku gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia (na podstawie art. 39 albo art. 48b ust. 2 lub 4 ustawy o pomocy społecznej),
 • zasiłek okresowy,
 • usługi opiekuńcze,
 • praca socjalna,
 • poradnictwo specjalistyczne.

Mając na uwadze nowe regulacje dotyczące ograniczonego okresu pobytu obywateli Ukrainy w Polsce, świadczenia z pomocy społecznej mają charakter doraźny, krótkoterminowy, stanowiąc wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i zabezpieczając najpilniejsze wydatki bytowe: osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych, matek z małymi dziećmi.

 1. Uprawnienie obywateli Ukrainy do uzyskania wsparcia rodziny w formie usługi asystenta rodziny (w sytuacji pojawienia się trudności opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie).
 2. Świadczenia rodzinne w ramach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenie rodzicielskie.

Pomoc określona w punktach 2, 3 i 4 uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i spełnienia przesłanek określonych w wymienionych ustawach.

 

Pomoc w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

 1. Świadczenie wychowawcze („500+”) na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 500,00 zł miesięcznie przysługujące na każde dziecko do dnia ukończenia przez niego 18. roku życia.
 2. Świadczenie „Dobry Start” na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” w wysokości 300,00 zł raz w roku na dziecko/osobę uczącą się przysługujące w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Rodzinny kapitał opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 2021r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym w wysokości 500,00 zł lub 1000,00 zł miesięcznie przysługujące od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia.

Celem uzyskania w/w świadczeń konieczne jest posiadanie numeru PESEL, a w przypadku świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych również numer konta oraz adres e-mail.

Pomocy w wypełnianiu wniosków o w/w świadczenia oraz niezbędnych informacji dla uchodźców z Ukrainy udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej osobiście, telefonicznie pod nr 146852330 oraz 146852350 w dniach i godzinach pracy Ośrodka. Kontakt z Ośrodkiem w godzinach pracy możliwy również za pośrednictwem wiadomości SMS pod nr 537 205 780.

 

Pomoc w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni:

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
ul. Wojska Polskiego 3
32-700 Bochnia

Telefon/Fax:
14 61110510, 14 6111052, 14 6111053, 14 6111954

Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego 2022r. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy na takich samych zasadach jak obywatel Polski, z tym że rejestrować mogą się również osoby starsze, tj. kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Informacji na ten temat udziela Powiatowy Urząd Pracy w Bochni.

Nowy okres świadczeniowy w rządowym programie „Rodzina 500+”

Świadczenie wychowawcze („500+”) przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia sytuacja finansowa rodziny. Aby otrzymać wsparcie trzeba złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej. W przypadku prawidłowo i terminowo złożonych wniosków świadczenie wychowawcze zostanie co do zasady przyznane na cały 12-miesięczny okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Przypominamy, że tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Od 1 lutego można to zrobić w prosty sposób przez Internet za pośrednictwem:

Od 1 kwietnia wniosek możesz złożyć także osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Czytaj dalej Nowy okres świadczeniowy w rządowym programie „Rodzina 500+”

Nowe zasady programu „Rodzina 500+”

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu albo opiekunowi prawnemu dziecka w kwocie 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca 2019 r. wyłącznie w wersji elektronicznej, natomiast wnioski w formie papierowej można składać osobiście, w siedzibie GOPS w okresie od 1 sierpnia 2019 r., od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30 (w piątek wnioski nie będą przyjmowane- dzień wewnętrzny).

Wnioski będzie można pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej www.gops.lipnicamurowana.pl (w zakładce dokumenty do pobrania). Wnioski w wersji papierowej będą dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od dnia 15 lipca 2019 r.

Zachęcamy do składania wniosków w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemów bankowych (wykaz banków umożliwiających składanie wniosków elektronicznych w zakładce świadczenie wychowawcze „500+”), platformy PUE ZUS, portalu Emp@tia od 1 lipca 2019 r.                  

UWAGA !!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o świadczenia 500+ oraz 300+, o założenie adresu poczty elektronicznej e-mail, celem przesłania wnioskodawcy informacji o przyznaniu świadczenia, gdyż w powyższych sprawach nie będą wydawane decyzje przyznające świadczenie.

Informacja o świadczeniach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż można już składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+”, świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019, oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start „300+”.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w siedzibie tut. Ośrodka, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.
Wnioski o świadczenie z Programu Dobry Start można składać przez Internet za pomocą: Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia oraz bankowość elektroniczną.

Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, jak również na stronie internetowej Ośrodka w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 

TERMINY – OKRES ZASIŁKOWY 2018 / 2019

Świadczenia rodzinne

okres zasiłkowy od 1 listopada 2018 do 31 października 2019

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN USTALENIA PRAWA ORAZ WYPŁATA
do dnia 31 sierpnia do dnia 30 listopada
od dnia 1 września

do dnia 31 października

do dnia 31 grudnia
od dnia 1 listopada

do dnia 31 grudnia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

 

Świadczenie wychowawcze (500+) oraz Fundusz alimentacyjny

okres zasiłkowy od 1 października 2018 do 31 września 2019

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN USTALENIA PRAWA ORAZ WYPŁATA
do dnia 31 sierpnia do dnia 31 października
od dnia 1 września do dnia

30 września

do dnia 30 listopada tego roku
od dnia 1 października do

dnia 31 października

do dnia 31 grudnia tego roku
od dnia 1 listopada do dnia

30 listopada

do dnia 31 stycznia następnego roku
od dnia 1 grudnia danego

roku do dnia 31 stycznia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

Program „Dobry start” (300,00 zł)

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada br., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada br.

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry start oraz wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia Dobry start oraz wypłata nastąpi nie później niż do dnia 30 września.