Rekrutacja do projektu „Małopolski Tele-Anioł”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż w dalszym ciągu możliwe jest składanie formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie pn. „Małopolski Tele-Anioł”. Realizacja projektu potrwa do dnia 31.01.2021r. Rekrutację Uczestników/Uczestniczek do projektu prowadzą wspólnie: Województwo Małopolskie oraz Partnerzy: Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej. Celem projektu jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

W ramach projektu:

– 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu funkcjonuje Centrum Teleopieki (tel. 800 100 011), zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,

– istnieje możliwość otrzymania wsparcia w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności). W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Każda osoba zakwalifikowana do projektu otrzyma opaskę bezpieczeństwa na nadgarstek (wyposażoną w kartę SIM), a wciśnięcie przycisku SOS umożliwi natychmiastowe połączenie z Centrum Teleopieki. Ratownicy medyczni po odebraniu zgłoszenia ocenią stopień zagrożenia i udzielą odpowiedniej pomocy lub wsparcia adekwatnego do wezwania. Do Centrum Teleopieki uczestnicy projektu będą mogli także zadzwonić. Uzyskają pomoc wykwalifikowanej kadry specjalistów w sprawach życia codziennego oraz informację np. o przysługujących świadczeniach socjalnych, możliwych formach pomocy społecznej czy dostępnych formach aktywizacji społeczno-ruchowej i kulturalnej w najbliższej okolicy. Uczestnicy będą mogli skorzystać także ze wsparcia asystentów teleopieki i psychologa – będą mogli zadzwonić do Telecentrum, aby się poradzić, zwierzyć z problemów lub po prostu porozmawiać. Psycholog oraz asystenci teleopieki pracują w godzinach dziennych.

System teleopieki automatycznie identyfikuje podopiecznego i wyświetla ratownikowi cyfrową kartę podopiecznego z najważniejszymi informacjami o osobie łączącej się z telecentrum. Wykwalifikowany pracownik ocenia sytuację i podejmuje działania odpowiednie do zgłoszonego problemu, np. zawiadamia osoby podane do kontaktu, udziela porady, wzywa odpowiednie służby ratunkowe. Pozostaje w kontakcie do momentu udzielenia pomocy lub rozwiązania problemu.

Znaczna część uczestników projektu (w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności) będzie mogła skorzystać z usług opiekuńczych lub sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

 

Usługi opiekuńcze

 • Dostępne w ramach projektu usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być świadczone nawet przez  okres 12 miesięcyw wymiarze (średnio) 20 godzin dla osoby na miesiąc.
 • Zasadność przyznania usług opiekuńczych określona zostanie podczas oceny sytuacji materialno-życiowej osoby niesamodzielnej. Po przyznaniu usług opiekuńczych zostaną one przedstawione w Indywidualnym Planie Wsparcia i Opieki z uwzględnieniem szczególnych potrzeb każdego uczestnika projektu.
 • Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje m.in.: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, a także zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze

 • Sąsiedzkie usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania to wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności: pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów, pomoc w przygotowywaniu posiłków, pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w domu/mieszkaniu, pomoc w praniu odzieży i bielizny, pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach, informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych, odwiedziny w szpitalu.
 • Zasadność przyznania sąsiedzkich usług opiekuńczych określona zostanie podczas oceny sytuacji materialno-życiowej osoby niesamodzielnej, a zakres opisany w Indywidualnym Planie Wsparcia i Opieki przygotowanym dla każdego uczestnika projektu.
 • Usługi te mogą być przyznane nawet na okres 12 miesięcyw wymiarze (średnio) 20 godzin dla osoby na miesiąc.

MINIMALNE WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE (KRYTERIA WŁĄCZENIA):

 • zamieszkiwanie i przebywanie na terenie województwa małopolskiego oraz
 • bycie osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. samodzielne robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, itp.).

 KRYTERIA PREMIUJĄCE (PREFEROWANE):

Osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem będą włączane do projektu w pierwszej kolejności. W procesie rekrutacji przewidziano dodatkowe punkty dla osób z grup preferowanych tj.:

Wsparcie w pierwszej kolejności udzielane będzie także osobom, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej. W odniesieniu do osób korzystających z tego systemu, kierowane do nich wsparcie będzie komplementarne do dotychczasowego.

 

Usługi opiekuńcze i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane osobie niesamodzielnej i przysługują:

 • osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;
 • osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
 • osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;

Formularze zgłoszeniowe można składać:

 1. OSOBIŚCIE w jednym z miejsc:

– Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56,30-017 Kraków (pierwsze wejście od strony ul. Wrocławskiej, parter)

– Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków(parter)

– Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Radziwiłłowska 1,31-026 Kraków (parter)

w biurach projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku po wcześniejszym umówieniu spotkania:

– Biuro projektu Lidera – ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, tel. 12 61-60-611, e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl

– Biuro projektu Caritas Diecezji Kieleckiej – Zespół Placówek Caritas w Proszowicach, ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice, pok. nr 1, I piętro, tel. 883 316 158 lub 888 896 890

-Biuro projektu Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Role 145, 34-200 Sucha Beskidzka, e-mail: teleaniol.malopolska@gmail.com

 1. ZA POŚREDNICTWEM POCZTY TRADYCYJNEJ (decyduje data wpływu) na adres:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja -Małopolski Tele-Anioł”

 1. ELEKTRONICZNIE

Dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany w formacie .pdf za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Rekrutacja -Małopolski Tele-Anioł” (decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP).

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz formularze dostępne są na stronie internetowej: www.malopolska.pl/teleaniol. Deklaracje przystąpienia do projektu „Małopolski Tele-Anioł” można zgłaszać w tut. Ośrodku (osoba odpowiedzialna: pracownik socjalny Mariusz Dudziak, tel. 14 68 52 330) lub we własnym zakresie na w/w sposoby.