Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż można już składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wnioski należy składać w najbliższej jednostce ZUS lub KRUS. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom mieszkającym na terenie Polski, które:

  • ukończyły 18 lat;
  • których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie są uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
    ALBO
    są uprawnione do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1.600,00 zł.

Chociaż świadczenie potocznie nazywane jest „500+ dla niepełnosprawnych”, to jednak nie stopień niepełnosprawności jest tu decydujący, a posiadanie ważnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby, które nie mają takiego orzeczenia, po złożeniu wniosku o świadczenie zostaną skierowane na badanie do lekarza orzecznika ZUS/KRUS. Orzeczenie muszą mieć także seniorzy, którzy ukończyli 75-ty rok życia i z powodu wieku został im przyznany z urzędu dodatek pielęgnacyjny.

Świadczenie nie jest przyznawane z urzędu, dlatego żeby je dostać trzeba złożyć wniosek. Może to zrobić sam zainteresowany lub jego pełnomocnik. Formularze są dostępne na stronach internetowych www.zus.pl oraz www.krus.gov.pl, jak również w każdej placówce ZUS I KRUS. We wniosku należy wpisać dane osobowe i podać sposób wypłaty świadczenia. Trzeba także wskazać, czy i jakie świadczenia finansowane ze środków publicznych nam przysługują. Jaka jest wysokość tych świadczeń i kto je wypłaca. Dotyczy to także świadczeń z instytucji zagranicznych. Dokument musi być podpisany. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chyba że jest ono w posiadaniu ZUS/KRUS). Osoby, które nie mają takiego orzeczenia powinni dołączyć dokumentację medyczną oraz inne dowody ważne dla wydania orzeczenia. Mogą to być np.: karta badania profilaktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej lub zawodowej oraz zaświadczenia o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku). Jeżeli ktoś ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności powinien je również dołączyć.

Wysokość wsparcia dla osoby, która teraz otrzymuje świadczenia w kwocie  1.100,00 zł lub niższej wyniesie 500,00 złotych. Natomiast wnioskujący, którego łączne świadczenia są miedzy 1.100,00 a 1.600,00 zł, dostanie różnicę między kwotą swoich świadczeń a 1600 złotych. Przykładowo osoba, która pobiera emeryturę w wysokości 1.300,00 zł otrzyma 300,00 zł uzupełnienia.

Przy ustalaniu kryterium dochodowego będą brane pod uwagę świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych. Przede wszystkim chodzi o emerytury bądź renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy. Do tej grupy zalicza się również wsparcie z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe. Będą też uwzględniane świadczenia wypłacane przez zagraniczne instytucje emerytalno-rentowe. Nie będzie miał znaczenia dochód z pracy zarobkowej czy też np. z umowy najmu lub innych umów cywilnoprawnych. Nie będzie wliczany także zasiłek pielęgnacyjny ani dodatki (np. dodatek kombatancki), renty cywilnoprawne, a także niektóre z rent rodzinnych.

Więcej informacji o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji na stronie ZUS oraz KRUS.

 

Poniżej do pobrania niezbędna dokumentacja dla osób ubiegających się o świadczenie.

Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (ZUS)

Zaświadczenie o stanie zdrowia (ZUS)

Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (KRUS)

Zaświadczenie o stanie zdrowia (KRUS)