herb Gminy Lipnica Murowana

Komunikat Kierownika GOPS

W związku ze stwierdzeniem w ostatnich dniach kolejnych zakażeń COVID-19 w Gminie Lipnica Murowana Kierownik GOPS zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy konieczności odbycia osobistej wizyty w Ośrodku. Ponownie zalecamy składanie wniosków w formie elektronicznej. Można to zrobić za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie, jak również wielu innych banków. Celem złożenia wniosku konieczne jest zalogowanie się na konto klienta banku oraz odszukanie właściwej zakładki (np. „Dobry Start”, „Rodzina 500+”) i postępowanie według instrukcji wyświetlających się na ekranie. Jeśli obsługujemy bankowość elektroniczną wypełnienie i złożenie wniosku nie będzie żadną trudnością.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, świadczenia „Dobry Start”, świadczenia wychowawczego Rodzina 500+, Karty Dużej Rodziny, a nawet wnioski o przyznanie pomocy społecznej można składać za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl. Należy wejść w zakładkę „Złóż wniosek o świadczenie elektronicznie”, a następnie założyć konto/zalogować się poprzez Profil Zaufany. Do Profilu Zaufanego można z kolei zalogować się poprzez bankowość elektroniczną bądź w prosty sposób założyć konto w przypadku jego braku (https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage).

Elektroniczne złożenie wniosku zajmuje tylko kilka chwil i nie tylko przyspiesza załatwienie sprawy lecz jednocześnie zapewnia wzajemne bezpieczeństwo. Jeżeli zaś decydujemy się na złożenie wniosku w tradycyjnej formie (papierowej) stosujmy się do wszelkich zasad bezpieczeństwa i obostrzeń nałożonych przez SANEPID czy Ministerstwo Zdrowia. Szczególnie zaś:
– unikajmy przychodzenia do Ośrodka z dziećmi bądź innymi członkami rodziny (sprawę załatwia tylko strona będąca przedmiotem postępowania administracyjnego),
– w miarę możliwości wypełniajmy wnioski w rękawiczkach ochronnych i własnymi długopisami,
– w kolejce do pracownika zachowujmy odpowiedni dystans,
– stosujmy się do zaleceń zamieszczonych na drzwiach wejściowych (wchodzenie pojedynczo, w maseczkach bądź przyłbicach zasłaniających zarówno usta jak i nos, dezynfekcja rąk za pomocą stacji dezynfekcji umieszczonej w przedsionku Ośrodka).

Czytajmy uważnie wnioski i wszelkie do nich uwagi, wypełniajmy je powoli i starannie wraz z wszystkimi wymaganymi rubrykami. Szczególnie zwracajmy uwagę na podpisy, by przy sprawdzaniu wniosku przez pracownika kontakt osobisty ograniczyć do minimum. Z uwagi na brak możliwości lokalowych do wypełniania wniosków w siedzibie GOPS, wnioski wypełniamy w domu, a wypełniony wniosek składamy w Ośrodku poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej. Wszelkie wątpliwości przy ich wypełnianiu można uzyskać pod numerem telefonu 14 68 52 330, niekoniecznie korzystając w tym celu z osobistej wizyty w GOPS.

Poniżej zamieszczamy wzory wypełniania wniosku:
o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”,
o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

WSZYSTKIE WNIOSKI ORAZ NIEZBĘDNE DO NICH ZAŁĄCZNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE DOKUMENTY DO POBRANIA. WYSTARCZY WYDRUKOWAĆ I WYPEŁNIĆ WNIOSEK BEZ KONIECZNOŚCI POBIERANIA DRUKU FORMULARZA Z TUT. OŚRODKA. Wszystkie formularze wniosków dostępne w siedzibie GOPS są identyczne z formularzami zamieszczonymi na stronie internetowej.

Klienci pomocy społecznej powinni skontaktować się telefonicznie przed planowaną wizytą w GOPS pod nr telefonu 14 68 52 350 lub 537 205 780.

Wszelkie wnioski i inne dokumenty kierowane do tut. Ośrodka można przesyłać listownie bądź też wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do Ośrodka (nawet w dni wolne od pracy) . Możliwe jest również przesyłanie wiadomości SMS/MMS na telefon komórkowy Ośrodka 537 205 780.

PRZYPOMINAMY, IŻ PIĄTEK W DALSZYM CIĄGU POZOSTAJE DNIEM WEWNĘTRZNYM.

Dla przypomnienia:
nr telefonu do Ośrodka: 14 68 52 330, 14 68 52 350, 537 205 780
nr fax: 14 68 52 350
e-mail: gops@lipnicamurowana.pl
adres skrytki ePUAP: /gopslipnica/SkrytkaESP

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przemoc jest zjawiskiem występującym w różnych kręgach społecznych. Przyjmuje ona wiele form: fizyczna, psychiczna, seksualna, mobbing, stalking i cyberstalking, cyberprzemoc. Wiele osób uwikłanych jest w przemoc zachodzącą w czterech ścianach rodzinnego domu, destabilizującą system rodzinny. Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art. 2 pkt 2 określa przemoc jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych wpkt1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. O przemocy możemy zatem mówić również w kontekście jednorazowego czynu, a nie tylko powtarzających się zachowań. Czytaj dalej Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

loading