Informacja o wnioskach na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż od dnia 1 sierpnia br. w siedzibie tut. Ośrodka można składać w formie tradycyjnej (papierowej) wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 dotyczące ustalenia prawa do:
– świadczeń rodzinnych,
– świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
– świadczenia „Dobry Start” (składanie wniosków tylko do 30 listopada 2020r.).

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są do pobrania w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej Ośrodka w zakładce „Dokumenty do pobrania”. 

W dalszym ciągu obowiązuje dzień wewnętrzny – piątek, w którym wnioski nie są przyjmowane. 

Wnioski w formie elektronicznej można składać na bieżąco poprzez portal Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną, bez konieczności wizyty w Ośrodku. Zachęcamy do składania wniosków elektronicznych. W przypadku jednak, gdy konieczna jest osobista wizyta tut. Ośrodek w związku z rozprzestrzeniającym się w dalszym ciągu koronawirusem SARS CoV-2 przypomina o konieczności stosowania się do rządowych zaleceń (zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy osobami, zakrywanie ust i nosa oraz stosowanie środków do dezynfekcji rąk udostępnionych przez Ośrodek w przedsionku). Z uwagi na trudności z dezynfekcją zaleca się przynoszenie i używanie własnego długopisu.

PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO („500+”) PRZYZNANE JEST DO DNIA 31 MAJA 2021 ROKU. W ZWIĄZKU Z TYM WNIOSKÓW OBECNIE NIE SKŁADA SIĘ.

W przypadku ubiegania się o świadczenia  rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego od nowego okresu zasiłkowego/świadczeniowego 2020/2021 brane są pod uwagę dochody z 2019 roku.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021:

– Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub kserokopia nakazów podatkowych za rok 2019 o wielkości posiadanego gospodarstwa (wszystkich pełnoletnich członków rodziny: wnioskodawca, współmałżonek, dzieci, partner)
– Zaświadczenie z KRUS o pobieraniu zasiłków chorobowych w roku 2019 – dotyczy osób zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS – jak również zasiłki chorobowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych),
– Informację o wysokości składki zdrowotnej 9% za 2019r. (emerytura, renta – ZUS).
– Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub szkół / uczelni o wysokości stypendiów szkolnych lub socjalnych w 2019r.
– Kserokopia wyroku rozwodowego/ separacji.
– Kserokopia wyroku zasądzającego alimenty.
– Kwota pobranych alimentów w 2019 roku (np. potwierdzenia przelewów)
W przypadku utraty dochodu w roku 2019 lub po tym roku: kserokopia świadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzającego utratę dochodu
W przypadku uzyskania dochodu w roku 2019: kserokopia umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie dochodu
W przypadku uzyskania dochodu po roku 2019: zaświadczenie od pracodawcy zawierające informację o dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty z informacją od kiedy nastąpiło zatrudnienie
– W przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym – zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie oraz okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy wraz z informacją od kiedy trwa zatrudnienie, okres przebywania na zasiłku macierzyńskim, okres przebywania na urlopie wypoczynkowym (jeżeli był wykorzystywany).
– Kserokopia wyroku zasadzającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny oraz kserokopia przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów w roku 2019.
– Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub karcie podatkowej od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2019 r.
– Kserokopia decyzji przyznającej zasiłek macierzyński z KRUS w roku 2019 lub 2020.
– Zaświadczenie z ZUS o pobieranym zasiłku macierzyńskim po utracie zatrudnienia
– Kserokopia decyzji przyznającej staż lub zasiłek dla bezrobotnych – wszystkich pełnoletnich członków rodziny