Archiwum kategorii: Informacje ogólne

„Małopolski Tele-Anioł”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż Gmina Lipnica Murowana wyraziła chęć udziału w projekcie „Małopolski Tele-Anioł”, realizowanego przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, które nie mogą samodzielnie wykonać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Osoby te uzyskają wsparcie w zakresie usług Centrum Teleopieki, w którym 24-godzinny dyżur przez 7 dni w tygodniu będzie pełnić wykwalifikowana kadra ratowników medycznych. Uczestnicy projektu będą zatem miały możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez kontakt z Centrum Teleopieki. Każdy uczestnik projektu otrzyma opaskę bezpieczeństwa na nadgarstek wyposażoną w przycisk SOS (alarmowy) i kartę SIM z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki. Skorzystanie z tej formy pomocy i zastosowanie w/w urządzeń jest uzależnione od dostępności sygnału telefonii komórkowej w miejscu zamieszkania uczestnika.

Część uczestników projektu będzie również miała możliwość skorzystania ze specjalnych usług opiekuńczych świadczonych w ich domu – zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej, poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach (zakupach, przygotowaniu posiłków, drobnych porządkach czy załatwieniu urzędowych formalności). Projekt będzie realizowany przez 3 lata. Szczegółowe informacje na temat projektu oraz formularze dostępne są na stronie internetowej: www.malopolska.pl/teleaniol.

Deklaracje przystąpienia do projektu „Małopolski Tele-Anioł” można zgłaszać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej (osoba odpowiedzialna: pracownik socjalny Mariusz Dudziak, pok. nr 1, tel. 14 68 52 330) lub we własnym zakresie bezpośrednio w Biurze Projektu „Małopolski Tele-Anioł” w Krakowie lub Biurach Projektu Partnerów: Caritas Diecezji Kieleckiej w Proszowicach i Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego w Suchej Beskidzkiej (miejsca i sposób składania dokumentów zostały określone w załączniku nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł – Baza teleadresowa).

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Lipnicy Murowanej ogłasza nabór na stanowisko  podinspektora ds. świadczeń  wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Lipnicy  Murowanej. Szczegóły naboru w załączonej dokumentacji.

Zarządzenie 2/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej z dnia 17 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Informacja o ofertach na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania dot. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania została wybrana najkorzystniejsza cenowo oferta z zakresu oligofrenopedagogiki. Oferent, którego oferta została wybrana został poinformowany telefonicznie.

Z uwagi na znikomą ilość złożonych ofert na usługi specjalistyczne z zakresu rehabilitacji ruchowej, terapii logopedycznej oraz surdopedagogiki tut. Ośrodek występuje z kolejnym zapytaniem ofertowym w tym zakresie. Szczegóły postępowania w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR OFERTY NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Kolejne zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż z uwagi na brak złożonych ofert wszystkich wymaganych specjalistów do pełnienia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, nie dokonał wyboru ofert. W związku z powyższym Ośrodek występuje z ponownym zapytaniem ofertowym.

W pierwszym naborze do tut. Ośrodka wpłynęły jedynie dwie oferty, które będą rozpatrywane łącznie z ofertami z naboru drugiego.

 

Ośrodek informuje jednocześnie, iż termin rozpoczęcia świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od otrzymania środków finansowych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

 

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR OFERTY NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH