Informacja o projekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje o realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (V)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – programy powiatowych urzędów pracy.

Całkowita wartość projektu EFS na lata 2019- 2020 wynosi 758 080,19 zł w tym ze środków wspólnotowych 644 368, 15 zł, co stanowi 85% i z wkładu krajowego 113 712,04 co stanowi 15%.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim

Uczestnikami projektu będzie co najmniej 72 osoby (40 kobiet i 32 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP Bochnia i zakwalifikowane do profilu pomocy I lub li w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z grup tj. osoby: o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami oraz kobiety.

W ramach projektu planuje się :
– organizację miejsc odbywania stażu dla 12 osób,
– zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dla 36 osób,
– zatrudnienie w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 9 osób,
– przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 10 osób,
– organizację szkoleń w celu zdobycia bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych dla 5 osób,
– kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe w celu rozwiązania trudności z wyborem i zmianą zawodu, wyborem miejsca pracy planowania rozwoju zawodowego, wyboru kierunków kształcenia lub szkolenia, obniżonej motywacji w zakresie aktywności zawodowej dla 72 osób,
– udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, w tym w ramach subsydiowanego zatrudnienia lub stażu poprzez usługę pośrednictwa pracy, oraz informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.

Dzięki realizacji projektu planuje się osiągnięcie następujących efektów:

– 72 osoby zostaną objęte wsparciem w projekcie,
– podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 45% uczestników należących do grup: osób powyżej 50 roku życia, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, kobiet.