Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski poszukuje kandydatów na stanowisko psychologa oraz pracownika socjalnego, orzeczników w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.

 1. Zadaniem psychologa, członka wojewódzkiego zespołu, będzie w szczególności sporządzenie oceny osoby odwołującej się od decyzji powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w oparciu o analizę zebranych informacji i/lub bezpośrednią rozmowę, a także wyniki badań członków składu orzekającego biorących udział w podejmowaniu decyzji orzeczniczej, analiza dokumentacji załączonej do odwołania w zakresie kompletności i aktualności oraz konieczności jej uzupełnienia o badania psychologiczne i / lub pedagogiczne, udział w składzie orzekającym w roli członka składu oraz odbywanie narad w celu uzgodnienia decyzji orzeczniczej, prowadzenie szkoleń dla członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności ubiegających się o zaświadczenia uprawniające do orzekania, przeprowadzanie specjalistycznych badań psychologicznych zgodnie z rozporządzeniem.
 1. Warunkiem niezbędnym do udziału w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 1. Psychologowie, w roli członków składów orzekających, zatrudniani będą w zespole na podstawie umowy zlecenia lub, w przypadku prowadzenia prywatnego gabinetu lekarskiego, umowy z podmiotem gospodarczym. Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie za wydane orzeczenie, przeprowadzone szkolenia oraz wykonane badania specjalistyczne, według ustalonej stawki.
 1. Posiedzenia składów orzekających odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, ul. Olszańska 5, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, od poniedziałku do piątku. Posiedzenia ustalane są indywidualnie na miesiąc przed terminem posiedzenia.
 1. Niezbędne wymagania kwalifikacyjne wynikające z rozporządzenia MG,PiPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: ukończone magisterskie studia na kierunku psychologia.
 1. Wymagane dokumenty:

– curriculum vitae,
– kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia.

 1. Zadaniem pracownika socjalnego, członka wojewódzkiego zespołu, będzie w szczególności sporządzenie oceny osoby odwołującej się od decyzji powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w oparciu o analizę zebranych informacji i/lub bezpośrednią rozmowę, a także wyniki badań członków składu orzekającego biorących udział w podejmowaniu decyzji orzeczniczej, udział w składzie orzekającym w roli członka składu oraz odbywanie narad w celu uzgodnienia decyzji orzeczniczej oraz prowadzenie szkoleń dla członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności ubiegających się o zaświadczenia uprawniające do orzekania.
 1. Warunkiem niezbędnym do udziału w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 1. Pracownicy socjalni, w roli członków składów orzekających, zatrudniani będą w zespole na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie za wydane orzeczenie oraz przeprowadzone szkolenia według ustalonej stawki.
 1. Posiedzenia składów orzekających odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, ul. Olszańska 5, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, od poniedziałku do piątku. Posiedzenia ustalane są indywidualnie na miesiąc przed terminem posiedzenia.
 1. Niezbędne wymagania kwalifikacyjne wynikające z rozporządzenia MG,PiPS z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: kwalifikacje określone w przepisach o pomocy społecznej.
 1. Wymagane dokumenty:

– curriculum vitae,
– kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracownika socjalnego określonych w przepisach ustawy o pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Małopolski Urząd Wojewódzki, Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie do 15 września 2018 roku lub złożyć osobiście.

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem (12) 39 21 398, (12) 39 21 397.

___________________________________________________________________________

Informacja o zadaniach psychologów, członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie:

 1. Zadaniem psychologa, członka wojewódzkiego zespołu w szczególności jest:
 • sporządzenie oceny osoby odwołującej się od decyzji powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w oparciu o analizę zebranych informacji i/lub bezpośrednią rozmowę, a także wyniki badań członków składu orzekającego biorących udział w podejmowaniu decyzji orzeczniczej,
 • analiza dokumentacji załączonej do odwołania w zakresie kompletności i aktualności oraz konieczności jej uzupełnienia o badania psychologiczne i / lub pedagogiczne,
 • udział w składzie orzekającym w roli członka składu oraz odbywanie narad w celu uzgodnienia decyzji orzeczniczej,
 • prowadzenie szkoleń dla członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności ubiegających się o zaświadczenia uprawniające do orzekania,
 • przeprowadzanie specjalistycznych badań psychologicznych zgodnie z rozporządzeniem.
 1. Warunkiem niezbędnym do udziału w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 2. Psychologowie, w roli członków składów orzekających, zatrudniani będą w zespole na podstawie umowy zlecenia. lub, w przypadku prowadzenia prywatnego gabinetu lekarskiego, umowy z podmiotem gospodarczym. Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie za wydane orzeczenie, przeprowadzone szkolenia oraz wykonane badania specjalistyczne.
 3. Posiedzenia składów orzekających odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, ul. Olszańska 5, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, od poniedziałku do piątku. Posiedzenia poszczególnych specjalistów ustalane są indywidualnie na miesiąc przed terminem posiedzenia.
 4. Niezbędne wymagania kwalifikacyjne: ukończone magisterskie studia na kierunku psychologia.

Informacja o zadaniach pracowników socjalnych, członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie:

 1. Zadaniem pracownika socjalnego, członka wojewódzkiego zespołu w szczególności jest:
 • sporządzenie oceny osoby odwołującej się od decyzji powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w oparciu o analizę zebranych informacji i/lub bezpośrednią rozmowę, a także wyniki badań członków składu orzekającego biorących udział w podejmowaniu decyzji orzeczniczej,
 • udział w składzie orzekającym w roli członka składu oraz odbywanie narad w celu uzgodnienia decyzji orzeczniczej,
 • prowadzenie szkoleń dla członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności ubiegających się o zaświadczenia uprawniające do orzekania.
 1. Warunkiem niezbędnym do udziału w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 2. Pracownicy socjalni, w roli członków składów orzekających, zatrudniani będą w zespole na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie za wydane orzeczenie oraz przeprowadzone szkolenia.
 3. Posiedzenia składów orzekających odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, ul. Olszańska 5, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, od poniedziałku do piątku. Posiedzenia poszczególnych specjalistów ustalane są indywidualnie na miesiąc przed terminem posiedzenia.
 4. Niezbędne wymagania kwalifikacyjne: określone są w przepisach o pomocy społecznej.