Procedura dostarczania produktów leczniczych z aptek ogólnodostępnych dla osób będących w kwarantannie domowej

  1. Osoby objęte kwarantanną w przypadku braku możliwości otrzymania pomocy ze strony osób bliskich w realizacji recept na leki, jakie te osoby przyjmują regularnie w związku z profilaktyką i leczeniem chorób przewlekłych, mogą skontaktować się z tut. Ośrodkiem i zgłosić taką potrzebę. Trzeba również zaznaczyć, iż ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości leczenia, w związku z coraz dłuższym czasem realizacji przez hurtownie farmaceutyczne dostaw do aptek, procedurę pozyskania leków należy rozpocząć z kilkudniowym wyprzedzeniem.
  2. W momencie wystąpienia zapotrzebowania u osoby objętej kwarantanną na zaopatrzenie w produkty lecznicze w związku z profilaktyką i leczeniem chorób przewlekłych, osoba ta powinna skontaktować się z Poradnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z lekarzem pierwszego kontaktu w celu wystawienia e-recepty na podstawie danych z dokumentacji leczniczej lub IKP.
  3. Po wystawieniu e-recepty osoba ta kontaktuje się telefonicznie z kierownikiem apteki lub punktu aptecznego, podaje telefon kontaktowy do tut. Ośrodka, otrzymany kod e-recepty i pesel oraz uzgadnia sposób płatności za wydane produkty lecznicze i informuje o sposobie odbioru tych leków. Wskazane jest, by w miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych. Następnie osoba będąca w kwarantannie kontaktuje się z tut. Ośrodkiem i informuje o zgłoszeniu realizacji recepty i ustaleniach z apteką.
  4. Kierownik apteki powinien potwierdzić w tut. Ośrodku czy osoba zgłaszająca realizację e-recepty jest faktycznie objęta kwarantanną. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej udostępniają dane dotyczące osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tych osób, ośrodkom pomocy społecznej, na ich wniosek.
  5. Apteka realizuje receptę w taki sposób, iż produkty lecznicze pakuje do pudełka i opisuje w sposób jednoznacznie wskazujący odbiorcę. Do leków ma być dołączona przez pracownika apteki adnotacja ze wskazanym dawkowaniem i sposobem stosowania. Datę i godzinę odbioru leków wskazany pracownik ośrodka pomocy społecznej, służb mundurowych lub wolontariusz ustala z pracownikiem apteki. Po odbiorze leków z aptek, mają one zostać dostarczone osobie objętej kwarantanną. Wskazane byłoby wprowadzenie bezpiecznego systemu pokwitowań odbioru.
  6. Dostarczenie paczki z produktami leczniczymi z apteki powinno odbywać się z zachowaniem wszelkiej ostrożności i z jak najbardziej ograniczoną możliwością bezpośredniego kontaktu z osobą będącą w kwarantannie domowej. Konieczne jest zachowanie odstępu pomiędzy osobą dostarczającą produkty lecznicze a osobą poddaną kwarantannie minimum 1,5 metra (nie przekraczać progu mieszkania), unikanie dotykania powierzchni tj. klamki, włączników elektrycznych. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas wizyty, NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania.
  7. Osoba dostarczająca produkty lecznicze z apteki do osoby objętej kwarantanną bezwzględnie powinna być zabezpieczona w indywidualne środki ochrony, takie jak maseczka na twarz, rękawice jednorazowe oraz alkoholowy środek do dezynfekcji rąk o minimalnym stężeniu 60%.