Wszystkie wpisy, których autorem jest gopslipnicamurowana

Ruszył nabór do nowego projektu socjalnego „Szansa na lepsze jutro”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż od dnia 01.03.2019r. do dnia 15.03.2019r. prowadzona jest rekrutacja do nowego projektu socjalnego „Szansa na lepsze jutro” realizowanego przez tut. Ośrodek. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i uczestnictwa, jak również niezbędna dokumentacja dla osób deklarujących udział w projekcie znajdują się poniżej.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ”Szansa na lepsze jutro”

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ”Szansa na lepsze jutro” – osoby dorosłe

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ”Szansa na lepsze jutro” – dzieci

Oświadczenie uczestnika projektu ”Szansa na lepsze jutro o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” – osoby dorosłe

Oświadczenie uczestnika projektu ”Szansa na lepsze jutro o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” – dzieci

Harmonogram działań planowanych do realizacji w ramach projektu ”Szansa na lepsze jutro”

Karta Dużej Rodziny po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom lub małżonkom rodzica, którzy mają lub w przeszłości MIELI na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. O Kartę Dużej Rodziny mogą zatem ubiegać się również rodzice, których dzieci ukończyły 25. rok życia. W tym przypadku Karta przysługuje wyłącznie rodzicom, co istotne nadal z bezterminowym okresem ważności.

Dzieciom zaś Karta Dużej Rodziny przysługuje w dalszym ciągu na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Przez dziecko spełniające warunki wynikające z tej ustawy należy rozumieć dziecko:

a) w wieku do ukończenia 18. roku życia,
b) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
c) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem koniecznym do uzyskania przez dziecko Karty jest posiadanie przez rodzica (rodziców) lub jego małżonka na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki w chwili składania wniosku. Dziecku niespełniającemu warunków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny nie przysługuje prawo do Karty Dużej Rodziny.

Tut. Ośrodek informuje ponadto, iż Karta Dużej Rodziny może być wydana w formie tradycyjnej (plastikowej) i/lub przyznana w formie elektronicznej poprzez dostęp do aplikacji mobilnej mKDR. Wystarczy zaznaczenie odpowiedniej pozycji na wniosku o przyznanie karty. Szczegółowe informacje na temat Mobilnej Karty Dużej Rodziny znajdują się TUTAJ.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w godzinach pracy Ośrodka lub elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod TYM adresem. Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagane jest posiadanie profilu zaufanego. Informacje o tym jak założyć profil zaufany dostępne są na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod TYM adresem.

Osobą zajmującą się obsługą Karty Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej jest pracownik socjalny Mariusz Dudziak (tel. 14 68 52 330).

 

Objaśnienia do „Wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny”

Instrukcja dotycząca wypełniania załącznika ZKDR-04 – „Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych”

Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych i osamotnionych

Święta Bożego Narodzenia są okresem szczególnym dla każdego człowieka. Jest to czas dobroci i serdeczności wobec innych ludzi. Jest to przede wszystkim czas radości z przyjścia na świat Syna Bożego. W tym wyjątkowym okresie żadna osoba nie powinna czuć się osamotniona. Jakże ważną rolę w te Święta odgrywa bliskość drugiej osoby oraz ciepłe i życzliwe słowa padające z jej ust. Słowa te niejednokrotnie mają ogromną moc duchowej przemiany. Pozwalają one wlać nadzieję w serce każdej osoby.
Z myślą o samotnych i osamotnionych mieszkańcach Gminy Lipnica Murowana tutejszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował po raz kolejny Spotkanie Wigilijne w Wiejskim Domu Ludowym „Kasztan” w Lipnicy Dolnej. Stało się ono okazją do przeżywania Świąt w gronie innych osób, jak również okazją do wspólnych rozmów przy wigilijnym stole.
Tegoroczne spotkanie odbyło się w niedzielę 16 grudnia. Uczestniczyli w nim Podopieczni Ośrodka, a także inne osoby, którym pojęcie samotności czy osamotnienia nie jest obce. Przy świątecznym stole zasiadło ponad 80 osób. Wśród przybyłych gości obecni byli m.in. Wójt Gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromala, Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana Damian Gaża, Sekretarz Gminy Danuta Musiał, Proboszcz Parafii w Lipnicy Murowanej ks. Mariusz Jachymczak, ks. Łukasz Mikoś, s. Renata Kolada, s. Dorota Kędziora, Dyrektor Gminnego Domu Kultury Agnieszka Żołna-Zdunek. Gospodarzem uroczystości była kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej Maria Kurek.
W wigilijny nastrój wprowadziła zgromadzonych grupa dzieci, która pod przewodnictwem s. Doroty Kędziora przygotowała oprawę artystyczną. Nawiązywała ona do narodzin Chrystusa i przedstawiała m.in. przekraczanie bram niebios, strzeżonych przez archanioła Michała i św. Piotra. Oprawę uwiecznił na nagraniu ks. Józef Smoleń. Po odczytaniu tekstu z Pisma Świętego oraz poświęceniu opłatków, zgromadzone osoby przystąpiły do składania sobie serdecznych życzeń płynących z głębi serca, by w końcu zasiąść przy wigilijnym stole. Znalazły się na nim tradycyjne potrawy, m.in. barszcz czerwony z uszkami, ziemniaki ze smażoną rybą i grochem czy krokiety z kapustą.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej składa serdeczne podziękowania Firmie Produkcyjno-Handlowo-Usługowej „Bystrowscy” za podarowanie uszek i pierogów, Państwu Barbarze i Ryszardowi Grzesik z firmy „Eko-Garten” za podarowanie choinki, dyrekcji Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej za udostępnienie sali oraz nagłośnienia, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Dolnej za przygotowanie wigilijnych potraw, Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy Murowanej za przygotowanie części artystycznej oraz stroków, a także kierowcom Ochotniczej Straży Pożarnej za sprawny transport uczestników spotkania.
Spotkaniu wigilijnemu towarzyszyła ciepła, miła atmosfera, pełna radości, uśmiechu i wzajemnej wdzięczności. Z pewnością stało się ono okazją do napełnienia serca nadzieją i miłością do drugiego człowieka, które są tak bardzo istotne w codziennym życiu.

 

GALERIA

Informacja o projekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż Powiatowy Urząd Pracy w Bochni planuje rozpoczęcie od dnia 01.01.2019r. realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (IV)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szczegółowe informacje o projekcie w załączonym pliku.

Informacja o projekcie