Archiwum kategorii: Projekt socjalny

Konkurs plastyczny „Bezpieczny dom = szczęśliwa rodzina”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zaprasza wszystkie dzieci z Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej oraz Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Bezpieczny dom = szczęśliwa rodzina” organizowanym w zakresie projektu socjalnego „Prawidłowe wychowanie w Rodzinie drogą do Sukcesu” w ramach dotacji Wojewody Małopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb.

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką. Istnieje możliwość łączenia kilku technik w ramach pracy. Dopuszczalny format prac: A3 lub A4. Każda praca może mieć tylko jednego autora.

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte zostały w regulaminie (dostępny poniżej). Ostateczny termin zbierania prac konkursowych mija 31 października 2023r.

UWAGA: Każda praca konkursowa powinna być OBOWIĄZKOWO podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora. Do pracy należy również dołączyć podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie oraz klauzulę informacyjną stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do regulaminu konkursu (załączniki poniżej).

 

Regulamin konkursu plastycznego „Bezpieczny dom = szczęśliwa rodzina”

Załącznik nr 1 (oświadczenie rodzica) oraz załącznik nr 2 (klauzula informacyjna)

Projekt socjalny „Prawidłowe wychowanie w Rodzinie drogą do Sukcesu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej przystąpił do realizacji projektu socjalnego pn. „Prawidłowe wychowanie w Rodzinie drogą do Sukcesu” w ramach dotacji Wojewody Małopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb. W dniu 4 października 2023r. tut. Ośrodek we współpracy z Przedszkolem Samorządowym w Lipnicy Murowanej oraz Przedszkolem Samorządowym w Rajbrocie zorganizował spektakl teatralny pt. „Odważny Pastuszek” zaprezentowany przez Teatr „Eden” z Wieliczki. Łącznie trzy przedstawienia teatralne odbyły się na terenie przedszkoli i zgromadziły liczną rzeszę dzieci.

„Odważny Pastuszek” to historia pasterza Dawida, który pomimo swojego młodego wieku stanął przed wielkimi wyzwaniami. Sprostać im mógł tylko z pomocą dzieci przedszkolnych, które miały szansę wykazać się własną odwagą i pomysłowością, by uratować owieczki przed niebezpieczeństwem. A to nie jedyne zadanie Dawida, gdyż od jego bohaterstwa zależał los królestwa i jego władcy Saula, który nie potrafił zapanować nad swoim gniewem, złym humorem i negatywnymi emocjami. Angażująca opowieść unaoczniła znaczenie odwagi oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Nacisk aktorów położony został na prawidłowe zachowanie, rozwój wśród dzieci postawy altruizmu, empatii, szacunku i pomocniczości wobec drugiego człowieka bez przejawów agresji i przemocy w zachowaniu. Aktorzy Teatru „Eden” w sposób atrakcyjny i przystępny dla młodego widza przekazali w spektaklu uniwersalne wartości niezbędne do bycia dobrym człowiekiem.

Wyniki konkursów plastycznych w ramach projektu socjalnego „Przemoc bronią ludzi słabych”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż konkurs plastyczny w ramach projektu socjalnego „Przemoc bronią ludzi słabych”, współfinansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2020 został rozstrzygnięty. W dniu 23 października 2020 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej Komisja Konkursowa złożona z pracowników tut. Ośrodka dokonała oceny konkursowych prac plastycznych. Z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej wpłynęło  27 prac, a z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie 44 prace konkursowe w ramach dwóch kategorii:

  1. konkursu plastycznego „Mój dom rodzinny – moja bezpieczna przystań”,
  2. konkursu plastycznego na hasła przewodnie projektu „Przemoc bronią ludzi słabych”.

Czytaj dalej Wyniki konkursów plastycznych w ramach projektu socjalnego „Przemoc bronią ludzi słabych”

Projekt socjalny „Przemoc bronią ludzi słabych”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej rozpoczął realizację projektu socjalnego pn. „Przemoc bronią ludzi słabych”. Gmina Lipnica Murowana na realizację projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 16.695,00 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2020. Projekt zgodny jest z założeniami “Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”.

Projekt zakłada rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Dlatego też za główny cel projektu przyjęto wzrost świadomości mieszkańców Gminy Lipnica Murowana na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

W ramach projektu przewidziano m.in. takie zadania jak:
– Konkurs na hasła przewodnie projektu oraz konkurs plastyczny pt. „Mój dom rodzinny – moja bezpieczna przystań” organizowane w szkołach na terenie gminy,
– Przedstawienie teatralne pt. „Dobre serce” organizowane w przedszkolach na terenie gminy,
– Dwie prelekcje pn. „STOP przemocy w rodzinie” oraz dwie prelekcje pt. „Rodzina w obliczu przemocy”.

Projekt realizowany będzie do końca bieżącego roku.