Nowy rządowy program „Dobry start”

Od 1 lipca 2018r. rusza nowy program rządowy Dobry Start”, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie to przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Przez szkołę rozumie się  szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Przez niepełnosprawność rozumie się: znaczny stopień niepełnosprawności, umiarkowany stopień niepełnosprawności, potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, potrzebę kształcenia specjalnego).

Wniosek o świadczenie „Dobry Start”, podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”, można składać elektronicznie już od 1 lipca przez stronę www.empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 30 listopada. Może to zrobić jeden z rodziców lub opiekun dziecka. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W/w świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („zerówka”).

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Więcej informacji na temat programu „Dobry Start” można znaleźć na stronie www.mpips.gov.pl/DobryStart bądź bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.

Zajęcia z doradcą zawodowym oraz radcą prawnym w ramach projektu „Siła tkwi w nas”

W dniu 29 maja 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Rajbrocie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu socjalnego „Siła tkwi w nas”. Tym razem beneficjentki projektu miały okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni – Panią Agnieszkę Skoczek, a także radcę prawnego  Panią Sarą Skibkiewicz-Morońską działającą w ramach Kancelarii Radców Prawnych Skibkiewicz-Morońska, Sobotkowska s.c. w Bochni. Na spotkaniu z doradcą zawodowym, które miało charakter warsztatowy, poruszone zostały kwestie dotyczące m.in. metod poszukiwania pracy czy pożądanych cech pracowników. Beneficjentki miały okazję dokonania własnej samoanalizy, wypisując wszystkie posiadane przez siebie umiejętności. Podczas ćwiczeń indywidualnych Panie miały także możliwość dokonania analizy rozkładu własnego dnia, w tym czasu poświęconego na poszukiwanie pracy.

Zajęcia wykładowe z radcą prawnym  obfitowały w kwestie dotyczące prawa z zakresu kodeksu cywilnego. Prowadząca zajęcia omówiła m.in. kwestie dotyczące pożyczania środków finansowych, zawierania umów (w tym pożyczek), spadków, testamentów, oświadczeń woli, sprzedaży nieruchomości, przedawnienia roszczeń czy składania podpisów. W trakcie zajęć podawała wiele przykładów, które pozwoliły spojrzeć na problem z innej perspektywy. Panie uczestniczące w zajęciach dowiedziały się m.in. iż dziecko poczęte, ale nienarodzone także ma swoje prawa. Spotkanie zakończone zostało licznymi pytaniami skierowanymi do radczyni, co świadczyło o dużym zaangażowaniu ze strony beneficjentek.

Pomoc społeczna

loading