“Małopolski Tele-Anioł”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż Gmina Lipnica Murowana wyraziła chęć udziału w projekcie „Małopolski Tele-Anioł”, realizowanego przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, które nie mogą samodzielnie wykonać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Osoby te uzyskają wsparcie w zakresie usług Centrum Teleopieki, w którym 24-godzinny dyżur przez 7 dni w tygodniu będzie pełnić wykwalifikowana kadra ratowników medycznych. Uczestnicy projektu będą zatem miały możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez kontakt z Centrum Teleopieki. Każdy uczestnik projektu otrzyma opaskę bezpieczeństwa na nadgarstek wyposażoną w przycisk SOS (alarmowy) i kartę SIM z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki. Skorzystanie z tej formy pomocy i zastosowanie w/w urządzeń jest uzależnione od dostępności sygnału telefonii komórkowej w miejscu zamieszkania uczestnika.

Część uczestników projektu będzie również miała możliwość skorzystania ze specjalnych usług opiekuńczych świadczonych w ich domu – zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej, poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach (zakupach, przygotowaniu posiłków, drobnych porządkach czy załatwieniu urzędowych formalności). Projekt będzie realizowany przez 3 lata. Szczegółowe informacje na temat projektu oraz formularze dostępne są na stronie internetowej: www.malopolska.pl/teleaniol.

Deklaracje przystąpienia do projektu „Małopolski Tele-Anioł” można zgłaszać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej (osoba odpowiedzialna: pracownik socjalny Mariusz Dudziak, pok. nr 1, tel. 14 68 52 330) lub we własnym zakresie bezpośrednio w Biurze Projektu “Małopolski Tele-Anioł” w Krakowie lub Biurach Projektu Partnerów: Caritas Diecezji Kieleckiej w Proszowicach i Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego w Suchej Beskidzkiej (miejsca i sposób składania dokumentów zostały określone w załączniku nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł – Baza teleadresowa).

Spotkanie z terapeutą uzależnień w ramach projektu socjalnego „Siła tkwi w nas”

W dniu 18 maja 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Rajbrocie odbyło się spotkanie beneficjentek projektu „Siła tkwi w nas” ze specjalistą psychoterapii uzależnień Panią Magdaleną Król – Kierownikiem Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Bochni. W trakcie spotkania wykładowego omówione zostały kwestie związane z uzależnieniami, przede wszystkim uzależnieniem od alkoholu. Prowadząca spotkanie przybliżyła uczestniczkom mity na temat uzależnienia od alkoholu oraz opowiedziała na temat rozwoju uzależnienia. Omówiła symptomy uzależnienia od alkoholu. Poruszyła również kwestie związane z mechanizmami obronnymi mającymi na celu realizowanie zachowań nałogowych. Poza alkoholizmem, przeanalizowane zostały: uzależnienie od nikotyny, mediów, hazardu, leków i narkotyków. Beneficjentki projektu poznały szczegóły terapii osób uzależnionych i współuzależnionych, a także instytucje udzielające pomocy w tym zakresie. Dzięki zajęciom beneficjentki nabyły wiedzę teoretyczną niezbędną do kolejnego spotkania z terapeutą uzależnień, które dotyczyć będzie negatywnego wpływu uzależnień na rodzinę.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Lipnicy Murowanej ogłasza nabór na stanowisko  podinspektora ds. świadczeń  wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Lipnicy  Murowanej. Szczegóły naboru w załączonej dokumentacji.

Zarządzenie 2/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej z dnia 17 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Pomoc społeczna

loading